1. Skatt

1.1. Personalrabatter – fra og med inntektsåret 2019

 

1.1.1. Hovedregel – skatteplikt

Etter Skatteloven § 5-1 første ledd er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det er gitt særskilt skattefritak. Rabatter den ansatte mottar i arbeidsforholdet er derfor i utgangspunktet skattepliktige. Når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter), er utgangspunktet for vurderingen av skatteplikten om det foreligger tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsforholdet. Les mer om dette nedenfor.

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder nye regler for den skattemessige behandlingen av personalrabatter. Reglene er hjemlet i Finansdepartementets skatteforskrift § 5-15-3. Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 15.11.2018foretatt en gjennomgang av de nye reglene.

NB! På grunn av store protester fra forskjellig hold har regjeringen i mars 2019 igjen funnet å måtte endre enkelte bestemmelser i de nye reglene blant annet for personalrabatter. Endringene får tilbakevirkende kraft, dvs at de skal gjelde for hele året. Det er regelverket etter de siste endringene som er skissert i dette emnet.

 

1.1.2. Verdsettelse av personalrabatten

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Rabatter og tilbudspriser reduserer omsetningsverdien hvis de er allment tilgjengelige på kjøps-/bestillingstidspunktet. Dette gjelder også ved beregning av rabattgrensen for skattefrie personalrabatter.

Grunnlaget for beregningen av for eksempel personalrabatter skal med dette være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider. De særlige bestemmelsene om at verdien kunne settes lavere for varer, driftsmidler og tjenester som er tilvirket eller innkjøpt til driften, og for varer og tjenester innkjøpt spesielt for arbeidstakerne (se tabellen under regler t.o.m.2018 nedenfor), er opphevet fra og med 2019.

 

1.1.3. Vilkår for skattefritak

Personalrabatter er ikke skattepliktig inntekt når vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Rabatten kan ikke overstige et samlet beløp på kr 8 000 det enkelte år. At rabatten ikke kan overstige en viss prosentandel av prisen i sluttbrukermarkedet, eller at arbeidstakeren må betale et vederlag som minst tilsvarer varen eller tjenestens kostpris, gjelder ikke lenger. Dette betyr at også rabatter på 100 % kan godtas så lenge man ligger innenfor beløpsgrensen.
  • Arbeidsgiver, eller et annet selskap i konsernet, må omsette varen eller tjenesten i sin virksomhet.
  • Rabatt hos tredjeparter (f.eks. kunder eller leverandører) kan omfattes av reglene om personalrabatt hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller et annet selskap i konsernet.
  • Rabatter som gis ansatte innen samme konsern behandles etter reglene om personalrabatter

Eksempel 1: Hvis en arbeidstaker i en urmakerforretning kjøper en klokke med omsetningsverdi på kr 20 000 og får 50 prosent personalrabatt, oppnår han en rabatt på kr 10 000. Av dette vil kr 8 000 være skattefri rabatt, mens de overstigende kr 2 000 utgjør en skattepliktig fordel som må innrapporteres. Hvis arbeidstakeren kjøper andre varer fra sin arbeidsgiver i samme kalenderår vil all personalrabatt på dette kjøpet være skattepliktig fra første krone.

Eksempel 2: Hvis en annen arbeidstaker i urmakerforretningen får kjøpe en klokke med omsetningsverdi på kr 20 000 uten å betale noe, oppnår han en rabatt på kr 20 000. Av rabatten er kr 8 000 skattefri selv om vedkommende ikke betaler noe for klokken.

Kilde 1.4.2019 Sticos

Har du spørsmål om endringene ta kontakt med oss i ØkonomiAssistanse så kan vi bistå.