1. Skatt

1.1. Personalrabatter- fra og med inntektsåret 2019

 

1.1.1. Hovedregel – skatteplikt

Etter Skatteloven § 5-1 første ledd er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det er gitt særskilt skattefritak. Rabatter den ansatte mottar i arbeidsforholdet er derfor i utgangspunktet skattepliktige. Når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter), er utgangspunktet for vurderingen av skatteplikten om det foreligger tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsforholdet. Les mer om dette nedenfor. Fra og med inntektsåret 2019 gjelder nye regler for den skattemessige behandlingen av personalrabatter. Reglene er hjemlet i Finansdepartementets skatteforskrift § 5- 15-3

1.1.2. Verdsettelse av personalrabatten

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps- /bestillingstidspunktet. Rabatter og tilbudspriser reduserer omsetningsverdien hvis de er allment tilgjengelige på kjøps-/bestillingstidspunktet. Dette gjelder også ved beregning av rabattgrensen for skattefrie personalrabatter. Grunnlaget for beregningen av for eksempel personalrabatter skal med dette være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider. De særlige bestemmelsene om at verdien kunne settes lavere for varer, driftsmidler og tjenester som er tilvirket eller innkjøpt til driften, og for varer og tjenester innkjøpt spesielt for arbeidstakerne (se tabellen under regler t.o.m.2018 nedenfor), er opphevet fra og med 2019.

1.1.3. Vilkår for skattefritak

Personalrabatter er ikke skattepliktig inntekt når vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Rabatten kan ikke overstige 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Overstiger rabatten 50 prosent, vil hele rabatten bli skattepliktig fra første krone.
  • Arbeidsgiver, eller et annet selskap i konsernet, må omsette varen eller tjenesten i sin virksomhet.
  • Øvre beløpsgrense for samlet rabatt som kan mottas skattefritt er kr 7 000 per ansatt per år. Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver.
  • Rabatt hos tredjeparter (f.eks. kunder eller leverandører) kan omfattes av reglene om personalrabatt hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller et annet selskap i konsernet.
  • Rabatter som gis ansatte innen samme konsern behandles etter reglene om personalrabatter

Eksempel 1: Hvis en arbeidstaker i en urmakerforretning kjøper en klokke med omsetningsverdi på kr 20 000 og får 50 prosent personalrabatt, oppnår han en rabatt på kr 10 000. Av dette vil kr 7 000 være skattefri rabatt, mens de overstigende kr 3 000 utgjøre en skattepliktig fordel som må innrapporteres. Hvis arbeidstakeren kjøper andre varer fra sin arbeidsgiver i samme kalenderår vil all personalrabatt på dette kjøpet være skattepliktig fra første krone.

Eksempel 2: Hvis en annen arbeidstaker i urmakerforretningen får kjøper en klokke med omsetningsverdi på kr 20 000 og får 60 prosent personalrabatt, oppnår han en rabatt på kr 12 000. Da rabatten overstiger 50 prosent, vil hele rabatten på kr 12 000 være skattepliktig. Dette gjelder selv om vedkommende ikke har fått noen personalrabatt tidligere. Kjøper vedkommende en klokke senere på året og personalrabatten ikke overstiger 50 prosent, vil inntil kr 7 000 i rabatt være skattefri.

1.1.4. Rabatter fra tredjeparter som har tilknytning til arbeidsforholdet

Når rabatter fra tredjeparter har tilknytning til arbeidsforholdet, vil rabatten være skattepliktig arbeidsinntekt fra første krone. Dette gjelder med mindre skattefritaket for personalrabatter kan komme til anvendelse. Dette kan være aktuelt for rabatter fra visse forretningspartnere når varen eller tjenesten omsettes av arbeidsgiverens virksomhet. Det er også unntak fra skatteplikt for bagatellmessige rabatter ved bruk av fordelskort, se nedenfor.

1.1.4.1. Når anses rabatter fra tredjeparter ha tilknytning til arbeidsforholdet?

 

1.1.5. Unntak fra skatteplikten for enkelte rabatter

Rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller liknende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, vil ikke utløse skatteplikt, da tilknytningen til arbeidsforholdet er for fjern. Dette vil for eksempel gjelde såkalte nabolagsrabatter som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet. Det samme vil gjelde såkalte “kjøpesenterrabatter”, der alle butikkene på et kjøpesenter gir gjensidige rabatter til hverandres ansatte.

Det vil heller ikke være skatteplikt for bagatellmessige bonuser/kick backs arbeidstakeren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som f.eks. Trumf-poeng, opptjening av kjøpeutbytte fra Coop o.l.

Dersom det i utgangspunktet foreligger en skattepliktig rabatt fordi rabatten har tilknytning til arbeidsforholdet, vil det likevel ikke anses som noen skattepliktig fordel dersom det kan sannsynliggjøres at tilsvarende rabatt er allment tilgjengelig. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom en ansatt får 30 % personalrabatt på en bestemt vare, og samtidig kan vise til f.eks. at alle Obos-medlemmer får tilsvarende rabatt på samme vare gjennom medlemskapet. Allment tilgjengelige rabatter kan også dokumenteres ved utskrift eller bilde av annonse e.l. som viser pris/tilbudspris på det tidspunktet varen ble kjøpt/bestilt. Rabatter som oppnås gjennom medlemskap i interesseorganisasjoner, der du for eksempel må ha en bestemt utdannelse eller bakgrunn for å være medlem, anses ikke å være allment tilgjengelige. Det samme gjelder medlemskap der medlemskontingenten er høy, eller det krever spesielt høy inntekt. I slike tilfeller anses ikke den rabatterte prisen for å være allment tilgjengelig.

Kilde: Sticos oppslag

Har du spørsmål om endringene ta kontakt med oss i ØkonomiAssistanse.