Flere endringer har sammenheng med bytte av statsstøtterettslig grunnlag for tilskuddsperioder fra og med mars 2021. Du får en oversikt over de vesentligste endringene på ordningens side Endringer i kompensasjonsordningen. Vi nevner noen her:

  • Det innføres differensierte regler basert på EU sin SMB definisjon av små, mellomstore og store foretak
  • Foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden for å kunne søke om kompensasjon.  Tilskuddet kan ikke overstige foretakets beregnede underskudd multiplisert med 0,9 for små foretak og 0,7 for mellomstore og store foretak. Foretak som ikke har underskudd i tilskuddsperioden kan likevel søke om kompensasjon for tapt varelager dersom de ellers oppfyller kravene for det
  • Kostnader til tapt varelager for varer som gikk ut på dato eller ble forringet slik at de ikke kunne selges kan tas med for foretak som av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene

 

Tilskuddsperiodene fra november 2020 til februar 2021:

Fra 9. juni kan foretak som av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene søke om kompensasjon for tapt varelager for tilskuddsperiodene november – desember 2020 og januar – februar 2021. Det må da sendes ny søknad.

Dette gjelder også annet tapt varelager enn alkoholholdige drikkevarer.

Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding for 2019 er endret. Dette åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon, dersom det i ettertid utstedes nytt skatteoppgjør som bygger på innlevert skattemelding. Endringen har tilbakevirkende kraft.