Forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven er fastsatt av Finansdepartementet, med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8 andre ledd.

Forskriften §1 om utmåling av tvangsmulkt:

“Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av plikten til å ha pensjonsordning i samsvar med loven utgjør 250 kroner per dag per ansatt. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen i pålegget, løper tvangsmulkt fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og frem til det er dokumentert at forholdet er rettet.”

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-tvangsmulkt-etter-otp-loven/id2864103/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210625